Услуги

От основаването си до сега адвокатите от ЛексГлобус са обслужвали различни клиенти с новаторски подходи към комплексни въпроси. Нашите услуги обхващат сферата на гражданско, търговко, административно и процесуално право, като зад всяко решение на конкретен въпрос стои обмена на знания сред нашите адвокати.

Предлагаме консултации и правни услуги в областта на търговските сделки, недвижимите имоти, инвестициите, застраховането, интелектуалната собственост и др.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрации на дружества, изготвяне на документи за вписване на промени в Търговския регистър;
 • Документи за търговски сделки, вкл. сливане, вливане, отделяне и др.;
 • Ликвидация и несъстоятелност;
 • Подготовка и преглед на договори;
 • Изготвяне на правни становища;
 • Консултации във връзка с разрешителни и лицензи;
 • Съдебно представителство по търговски дела;

ВЕЩНО ПРАВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Участие в преговори при покупко-продажба, наем и други сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;
 • Съдейстие при получаване на скици, данъчни оценки и други докуемнти от държавни и общински органи; Откриване на ескроу сметки и представителство пред банки;
 • Процесуално представителство по дела за делба, възстановяване на владение или собственост и други;

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Правни консултации и процесулано представителство по граждански дела;
 • Защита от неправомерни действия на монопилни организации – ЧЕЗ, Топлофикация, Софийска Вода и други;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Представителство по изпълнителни и обезпечителни производства.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Обжалване на административни актове;
 • Представителство пред държавните и общински органи;
 • Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Обжалване на ревизионни и други актове на данъчната администрация;
 • Консултации и съдействие при данъчна ревизия;
 • Представителство пред органите на данъчната администрация.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на застрахователни обезщетения;
 • Представителство по граждански дела с предмет застрахователни договори;

ТРУДОВО ПРАВО

 • Консултации и изготвяне на необходими документи относно прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и преглед на трудови договори;
 • Представителство пред съда по трудови дела;